Logo UDACEBA

Salut Comunitària. Coneixent la nostra població

Autor: Marta Coderch, MFiC adjunta EAP Sardenya, Albert Casasa, MFIC coord docent EAP Sardenya, Helena Serrano, MFiC i tutora EAP Sardenya; David Ginesta, infermer EAP Dreta Eixample; Marta Dachs, infermera EAP Vic; Anna Blasi, infermera EAP Sagrada Família

Introducció

 

El grup de treball Fem Salut al Barri de la Unitat Docent ACEBA, durant el seu primer any de trajectòria ha realitzat vàries activitats en Salut Comunitària.

 

https://femsalutalbarri.wordpress.com/

 

Es tracta d'un grup multiprofessional (Infermeria, Medicina, tutors i residents, Treball Social, Administratius, Antropologia) i multicèntric que treballa sobre Salut Comunitària en el marc de la docència.

Des de les primeres reunions, vam arribar a un clar consens sobre quin punt de partida havien de tenir les nostres futures activitats i intervencions. “Tot el que fem no ha de partir de les necessitats dels professionals sinó que ha de partir veritablement de les necessitats particulars de les persones i comunitats amb les que treballem diàriament”.

 

Taller de Salut Comunitària

 

Vam dissenyar un qüestionari per conèixer la nostra població.

 

Objectiu

Ampliar el nostre coneixement sobre les comunitats amb les que treballem, les particularitats de cadascuna d’elles així com detectar dianes per futures intervencions. 

 

Metodologia

Estudi descriptiu multicèntric.

Van participar sis centres de salut: EAP Sardenya, EAP Sagrada Família i EAP Dreta de l’Eixample, tots ells de Barcelona, i també EAP El Remei, EAP Osona Sud-Alt Congost, i CAPI Baix-a-Mar de Vilanova i la Geltrú.  

 

Es va dissenyar una enquesta especialment per a l’estudi. Havia de ser autocumplimentada dins de la consulta pels 5 primers pacients programats en les agendes de medicina i infermeria durant un període de dues setmanes.

L’enquesta recollia informació sobre:

 • Dades sociodemogràfiques: any de naixement, sexe, lloc de naixement, estat civil, nivell d'estudis, situació laboral, anys de vida al barri.
 • Accés a internet i Smartphone.
 • Autopercepció de salut.
 • Coneixement sobre Salut Comunitària.
 • Hàbits socioculturals: com l'assistència a xerrades, passejades, exposicions, festes populars, participació en voluntariats, pertànyer a alguna entitat religiosa, cultural, esportiva que impliquin algun tipus de convivència amb altres persones.
 • Font principal d'informació sobre salut: amics o família, metge o infermera, farmacèutic, internet, llibres o revistes, etc.
 • Existeix algun tema de salut o malaltia sobre el que li agradaria saber-ne més?
 • Activitat física.

 

Finalment es va realitzar una anàlisi estadísitica global i comparativa entre centres.

 

Resultats:

Es van reunir 700 enquestes.

 • EAP Dreta de l’Eixample (Barcelona): 132
 • EAP Sagrada Família (Barcelona): 68
 • EAP Osona Sud-Alt Congost (Hostalets de Balenyà): 103
 • EAP El Remei (Vic): 147
 • CAPI Baix-a-Mar (Vilanova i la Geltrú): 113
 • EAP Sardenya: 137

 

L’edad mitjana de la població és de 58.2 anys (DE 18.38, mín 16, máx 99). El 58.7% són dones.

Respecte l’estat civil, el 60.14% està casat o conviu en parella, el 8.29% divorciat o separat, el 19.29 solter i el 11.43 és vidu. Hi ha més persones casades en les poblacions de fora de Barcelona (p=0.042)

Globalment porten uns 30 anys de mitjana (DE 20.6, mín. 0, máx 90) vivint al mateix barri o comunitat. Porten més anys al mateix barri als centres de Barcelona (>30 anys) que als altres (< 30 anys).

Més d’un 60% de la població enquestada, té accés a internet i/o Smartphone.

El 46% de la població enquestada té un nivell d’estudis de primària, el 10.14% de FP1 o grau mig, el 9.29% FP2 o Grau Superior, el 26.14 universitaris i el 7.71% no té estudis.

Respecte la situació laboral, destaca que el 43.71% dels enquestats està actualment jubilat.

El 25.86% treballa actualment a temps complert, a diferència del 7.14% que ho fa a temps parcial, el 5.14% són autònoms. Hi ha un 7.57% que es dediquen a les tasques de casa. El 8.29% està a l’atur (4.43% menys d’un any i 3.86% més d’un any).

 

Sobre l’Autopercepció de Salut:

 

Salut Comunitària

 

El 67.7% desconeix què és la Salut Comunitària (SC) i més del 75% no asisteixen a cap activitat que impliqui convivència amb altres persones.

Malgrat aixó, més del 70% tenen la percepció de que la Salut Comunitària pot millorar la seva salut.

 

 

Hi ha diferències estadísticament significatives entre els centres estudiats respecte:

 • L’assistència a xerrades, conferències i col.loquis (24% EAP Sardenya, 16% CAPI i 14.5% EAP Dreta de l’Eixample).
 • L’assistència a passejades, sortides, excursions que van des d'un 39.58% dels enquestats d’Hostalets a un 17% dels de Vic (aquí les diferències no corresponen a urbà/no urbà).
 • L’assistència a ioga, pilates, gimnàstica (33% EAP Sardenya, 11.56% Vic).
 • Similar en l’assitència a exposicions (més en els centres urbans que en els no urbans).
 • En els centres no urbans és superior l’assistència a festes populars, balls, actuacions, etc. on destaca clarament Hostalets de Balenyà. Tot i així a l’EAP Sardenya hi ha un % similar al de CAPI.

 

El 44.7% desitjaria saber més sobre algun aspecte de salut.

El 69.57% realitza activitat física, és a dir, que a part del treball, realitzen durant la setmana algun tipus d’exercici o activitat física que dura mitja hora com a mínim. El 45.38% dels quals repon que ho fa amb una freqüència inferior a 3 dies a la setmana.

La gran majoria, el 81.57% contacta amb el personal sanitari del EAP (medicina i infermeria) com a font principal d'informació de salut, el 22% ho fa amb familiars i/o amics, el 13.57% al farmacèutic, el 14.14% consulten llibres o revistes i el 22% fa servir internet com a font d'informació.

 

Conclusions

L'avaluació de les necessitats de la població així com la detecció de les seves particularitats i preferències, aporta rigorositat científica a la nostra activitat i ens ha ajudat en el mapeig i en la detecció d’actius en salut de les diferents poblacions estudiades, fet que esdevé clau per planificar les futures intervencions.

Creiem que una bona part de les diferències objectivades entre centres poden argumentar-se des de les diferències existents en condicions de vida i treball, així com de l’entorn entre les persones que viuen a grans ciutats com Barcelona i els nuclis urbans més petits.

Encara existeix molt camí per donar a conèixer la Salut Comunitària en la nostra població, i això val la pena viure-ho com una font de motivació pels diferents equips que formem Fem Salut al Barri.

 

 

 

Citació

Autores: Coderch Marta, Casasa Albert, Serrano Helena, Ginesta David, Dachs Marta, Blasi Anna. 
Títol article: Salut Comunitària. Coneixent la nostra població
Revista: APSalut. Volum 5. Número 1. Article 85

 

Data: 17 de gener de 2017
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat