Logo UDACEBA

Les Comissions de Docència. Què són i què han de ser

Autor: Gemma Férriz. Tutora CAP Sagrada Família

“Les comissions de docència són els òrgans col·legiats als quals correspon planificar i organitzar la formació, supervisar-ne l’aplicació pràctica i controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en ciències de la salut. Així mateix, correspon a les comissions de docència facilitar la integració de les activitats formatives i dels residents en l’activitat assistencial i ordinària del centre, planificant la seva activitat professional en el centre conjuntament amb els òrgans de direcció assistencial.” Article 10. Capítol IV. DECRET 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

 

La Comissió de Docència està constituïda pel president, el Cap d’Estudis, el secretari i un màxim de 20 vocals els quals es distribueixen de manera que queden representats tots els actors implicats en la comunitat docent. El president de la Subcomissió d’infermeria, els tutors, els residents, amb els seus representats escollits pels mateixos residents de cada promoció, els tutors hospitalaris, la direcció assistencial, el representant de la comunitat autònoma i el tècnic de salut.

 

Així mateix, dins de la mateixa Comissió de Docència s’ha de constituir subcomissions de docència específiques, per exemple, per la coexistencia de diferents titulacions o la dispersió geográfica. En tot cas, és d’obligat compliment la constitució de la Subcomissió d’infermeria i el nomenament de la presidència de la mateixa, les funcions de la qual són entre d’altres, assegurar i garantir que els acords de la subcomissió siguin traslladats a la CD i millorar, promoure i col.laborar en els objectius docents de la Unitat Docent.

 

Aquesta composició intenta ésser garant de la major representitivitat de la comunitat docent de cada Unitat Docent, de manera que la Comissió de Docència pugui vetllar per la correcte implementació dels programes formatius i garantir la millor planificació docent i formativa.

 

Correspon, doncs, a la Comissió de Docència, entre d’altres, elaborar i aprovar el pla de gestió de la qualitat docent, facilitar l’adequada coordinació entre nivells assistencials i vetllar per tal que als dispositius docents concorrin les condicions necessàries per impartir una formació adequada als residents, així com per dur a terme l’avaluació formativa de les seves activitats, elaborar i aprovar els protocols per graduar la supervisió de les activitats que duguin a terme els residents i les normes d’avaluació d’aquests, organitzar les activitats formatives, valorar i autoritzar les estades formatives, aprovar i fomentar la participació dels residents en cursos, congressos i reunions científiques relacionades amb el programa formatiu així com facilitar la formació continuada dels tutors i participar en la seva acreditació.

 

Efectivament, això és el que diu la llei. I la composició, règim de funcionament i funcions de la Comissió de Docència estan clarament definides i establertes.

 

Però les Comissións de Docència són molt més. Què són i què volem que siguin?

 

  • Són el punt de trobada de la comunitat docent i han de ser-ho de manera eficient.
  • Han de ser-ho per construir, per complir la norma però també per avaluar-nos constantment.
  • Han de ser aquell punt de trobada que serveix per identificar el què funciona i el què no. Per detectar, ja que som docents, punts forts i punts de millora, enmirallant-nos i revisant-nos per tal de corregir el que no funciona i identintificar el millorable.
  • També són el “laboratori de la Unitat Docent”. Sí, el laboratori on sorgeixen les noves idees. On la Unitat Docent creix. Ens trobem i pensem què podem fer de nou. On podem innovar i créixer.

 

Perquè una comunitat educativa sana és aquella que és rigorosa, transparent, s’avalua i es redissenya, però també aquella que no té por de la crítica, que no és estàtica, que té capacitat de generar, de créixer i d’innovar.

 

Data: 15 de març de 2018
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat