Logo UDACEBA

Do not do: Prescripcions inadequades a pacients d’edat avançada des de l’Atenció Primària

Autor:

Beatriz Jiménez Muñoz i Gemma Rovira Marcelino. Residents EAP Sardenya

 

 

Actualment, hi ha una elevada xifra de prescripcions potencialment inadequades que arriben a les nostres consultes o que s’han començat des de les mateixes. La tendència a la polifarmàcia és una realitat d’avui i els nostres pacients poden patir iatrogènia com a conseqüència. Com bé sabem, un grup especialment vulnerable a aquest tipus de pràctiques són els pacients d’edat avançada, els quals, representen un segment de població cada vegada més representatiu.

 

Amb tot, ens plantegem realitzar un estudi que avaluï l’eficàcia d’una intervenció formativa dirigida als facultatius del nostre centre per intentar reduir la possible medicació inadequada d’aquests pacients.

 

Amb aquest objectiu, dissenyem un estudi d’intervenció de l’abans i el després, sense grup de control. Inicialment, i després de fer una revisió bibliogràfica acurada, elaborem un llistat de fàrmacs considerats inadequats per a pacients majors de 74 anys. A tal efecte, tenim en compte criteris internacionals (criteris de Beers i de Hanlon), també criteris nacionals i locals (indicacions del CatSalut i protocols de l’Hospital Sant Pau de Barcelona). Avaluant aquests criteris en conjunt, resulten un total de 27 fàrmacs considerats inadequats per a pacients de més de 74 anys. Veure la taula dels fàrmacs a sota.

 

Així doncs realitzem un primer anàlisi descriptiu en el qual s’avaluen quants fàrmacs d’aquests s’havien prescrit als nostres pacients d'edat avançada entre el setembre de l’any 2011 i l’agost del 2012. En total sumen 776 prescripcions inadequades, amb un rati d’inadequació per pacient de 0,256.

 

El setembre de 2012 es va realitzar al nostre centre una intervenció formativa dirigida a tots els metges de família, que consistia en una sessió clínica on es revisava tot el llistat de medicaments inadequats, els motius pels quals es consideraven inadequats i s’apuntaven les alternatives terapèutiques més segures i eficaçment equivalents.

 

Posteriorment a aquesta intervenció, es va realitzar un segon anàlisi descriptiu, utilitzant els mateixos criteris que el primer però es va fer entre el setembre de 2012 i l’agost de 2013. En aquesta segona ocasió, el resultat va ser de 617 prescripcions inadequades, amb una disminució del 15% sobre el rati d’inadequació per pacient, que en aquest segon període va ser de 0,217.

 

A continuació es pot veure la taula comparativa entre ambdós períodes. Al marge esquerre apareixen els 27 fàrmacs inadequats agrupats de la següent manera: el quadre inferior reuneix el grup de benzodiacepinas de vida mitja llarga, el quadre d’entremig agrupa els antidepressius de vida mitja llarga i excessiva estimulació del sistema nerviós central i el grup superior aglutina una sèrie de fàrmacs heterogenis inadequats per a pacients d’edat avançada per motius varis. Per cada fàrmac podem veure l’evolució de la seva prescripció a cada període representada per les barres de diferent color. Al marge dret, observem el número de prescripcions per grups farmacològics, i l’evolució de les mateixes en els dos períodes analitzats. Podem veure que el grup més considerable és el de les benzodiacepines, representades principalment per les prescripcions de diazepam i clorazepato, seguides pel grup dels antidepressius, en el qual destaca la fluoxetina. Tal com es representa gràficament, els tres grups han vist reduïda la seva prescripció després de la intervenció formativa.

 

 

Do not do

 

 

Per acabar, podem concloure que l’experiència al nostre centre, realitzant una intervenció formativa, ha estat positiva a l’hora de reduir el número de prescripcions inadequades a pacients d’edat avançada. De tota manera, la xifra d’aquestes prescripcions segueix sent elevada, fet que en fa replantejar la realització de dos cicles formatius amb més freqüència i regularitat, la revisió sistemàtica dels plans de medicació i la inclusió d’alarmes als programes gestors de la història clínica.

 

 

 

Citació

Autores: Jiménez Muñoz, Beatriz; Rovira Marcelino, Gemma

Títol article: Do not do: Prescripcions inadequades a pacients d'edat avançada des de l'Atenció Primària

Revista: APSalut. Volum 3. Número 1. Article 42

Data: 5 de gener de 2015
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat