Logo UDACEBA

V Edició Premi Josep Manuel da Pena

Del 27 de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2018

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Aceba (UDACEBA) de Barcelona fa pública la convocatòria del V Premi Josep Manuel da Pena per a treballs de recerca elaborats per residents de Medicina Familiar i Comunitària de qualsevol Unitat Docent d’arreu de l’Estat espanyol. També el premi està obert a residents d’Infermeria Familiar i Comunitària.

Poden presentar-se residents en actiu i aquells que hagin finalitzat la residència l’any 2017 i 2018.

Els treballs podran ser elaborats de forma individual o conjunta per diversos residents i hauran de versar sobre qualsevol dimensió o nivells d’actuació de la Medicina de Família centrant el seu contingut en l’àmbit de l’Atenció Primària.

 

El jurat premiarà el millor treball d’investigació original no publicat anteriorment.

 

S’acceptaran treballs presentats a congressos i jornades.


El resum del treball guanyador serà publicat a la revista digital APSalut d’UDACEBA.

IMPORTANT: La presentació de treballs al V Premi Josep Manuel da Pena implica l’acceptació i el compliment de les presents BASES:

 

  1. DOCUMENTACIÓ

Per prendre part en la convocatòria serà necessari presentar els treballs que optin al Premi juntament amb el Curriculum Vitae del resident o residents que hi participin.

 

La presentació i la documentació del treball serà en format digital PDF i s’enviarà a l’adreça electrònica uda...@udaceba.cat. A l’assumpte s’ha d’especificar: “Premi Josep Manuel da Pena”.

 

Al correu electrònic es concretarà:

  • Títol del treball,
  • Nom i cognoms de l’autor o autors,
  • Telèfon de contacte,
  • Adreça electrònica,
  • Unitat docent de procedència, i
  • Si es presenta més d’un autor, caldrà descriure la seva participació específica en el treball.


Per garantir l’anonimat el document PDF NO ha de contenir cap dada personal dels autors (nom i cognoms).

Els treballs i la documentació es podran presentar en castellà o en català.

L’estructura del treball haurà de contenir: títol, resum, introducció, objectius, material i mètodes, resultats definitius, discussió, conclusions i bibliografia.

No s’acceptaran projectes, el treball haurà d’estar finalitzat.

 

  1. DOTACIÓ

El premi tindrà una dotació de 1.000 euros pel treball guanyador.

 

  1. TERMINIS

El termini per a la presentació de treballs és fins l’1 d’octubre de 2018, a les 00:00,  improrrogable.

 

  1. JURAT

El jurat valorarà els treballs i realitzarà una selecció.

 

Per decisió del jurat el premi pot quedar desert si així ho considerés.

 

La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

Els membres del jurat s’abstindran de valorar aquells treballs en els que participin de manera directa o indirecta.

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat