Logo UDACEBA

Llibre del Resident

Introducció


Les UUDD de MFiC de Catalunya van iniciar l'any 1994 una estratègia de valoració formativa complementària a l'avaluació sumativa ja existent des de el Ministeri de Sanitat amb l'objectiu de delimitar elements de millora docent que cal introduir en l'aprenentatge del resident. Aquest projecte s'està portant a terme gràcies a la col.laboració, des de l'any 2001, de l'Institut d'Estudis de la Salut (IES).

 

El Llibre del Resident de MFiC, com instrument que permet recollir elements que demostrin el procés d'aprenentatge i que estimula l'aprenentatge basat en l'autoreflexió, integra de forma coherent els diferents elements existents:àrees competencials del Programa de l'Especialitat, llibre del resident, i les activitats que a Catalunya es venen desenvolupant des de fa anys per mesurar la competència envers els objectius docents plantejats en el programa.

 

Què és el Llibre del Resident?

 

El Llibre del Resident és una recopilació d'informació i documentació que demostra que un procés d'aprenentatge ha estat realitzat i/o que s'han assolit els objectius docents previstos.El Llibre del resident és un instrument d'avaluació formativa. La seva finalitat és guiar la formació del resident cap a la millora de la competència professional. Ha de suposar un reforç en el paper del resident com a protagonista del seu aprenentatge i de la reflexió sobre l'adquisició de les diferents competències com a metge de família.

 

Quins són els objectius del Llibre del resident de MFiC?

 

Segons el "Libro del Especialista en Formación":

 

 • Guiar la formació del resident cap a la competència professional necessària pel correcte exercici de l'especialitat.
 • Reforçar l'experiència "d'avaluació per l'aprenentatge" (formativa) al llarg de tot el procés formatiu.
 • Promoure la visió de l'error i els punts dèbils com punt de partida per a la planificació de la millora.
 • Estimular la reflexió i l'autoavaluació com elements claus per promoure el canvi.
 • Iniciar al resident en l'aprenentatge autodirigit basat en l'autoreflexió, necessari per al desenvolupament professional al llarg de tota la vida.
 • Orientar la relació de tutorització cap a una relació de confiança i respecte mutus en la que el tutor exerceixi un acompanyament facilitador i estimulador de l'aprenentatge.
 • Promoure hàbits de planificació de la pròpia formació en base al plantejament d'objectius concrets d'aprenentatge, lligats a les necessitats de formació específiques del resident.
 • Els objectius han de ser mesurables i avaluables durant el període de residència.
 • Identificar, reconèixer i millorar els processos d'aprenentatge, lligats a la pròpia pràctica professional, utilitzats pel resident com a principal font d'oportunitats per a la consolidació competències.
 • Estimular la creativitat de tutors i residents en la resolució de problemes d'aprenentatge, en promoure la utilització dels recursos docents més adaptats a les necessitats i característiques del resident i de l'entorn.

 

Com ha d'esser el Llibre del resident de MFiC de Catalunya?

 

Per a que sigui una eina útil, el Llibre del resident ha de complir unes característiques:

 

 • Instruccions clares. No es tracta de fer Portafolis exhaustius. El material ha d'estar ben organitzat per l'objectiu del Portafoli, de fàcil localització, atractiu i adaptat a les característiques d'un resident de MFiC.
 • Tutoritzat. L'evidència diu que millora la planificació i monitoratge de l'educació, quan es combina una autoavaluació i una valoració externa. El tutor ha d'ajudar en aquesta autoavaluació i és qui ha de fer aquesta valoració. És per això que la tutorització del Portafoli està també inclosa en les entrevistes tutor - resident.

 

En què consisteix el Llibre del resident de MFiC de Catalunya?

 

Consta de 3 parts, les dues primeres del Libro del Especialista en Formación.

 

 • Cronograma del període formatiu distribuït en 4 anys de formació que es subdivideix en diferents subapartats per classificar les activitats més rellevants des de el punt de vista formatiu.
  Al llarg de la formació, el metge resident realitza moltes activitats docents generades pel propi procés d'aprenentatge com les rotacions i els seus informes, les sessions als diferents serveis, la formació teòrica i pràctica, l'assistència a congressos,les tasques, etc. Aquest conjunt d'activitats formen part del seu Portafoli.

 

 • Guia de competències per aquells residents que vulguin una autoavaluació complerta en cadascun dels elements que segons el Programa configuren les diferents competències, mes enllà dels indicadors operatius prioritzats a les tasques.

 

 • Les tasques com a instruments que permeten una valoració del progrés competencial del resident, una autoavaluació mitjançant els indicadors operatius de les àrees treballades i una autorreflexió.

 

Grup d'Avaluació de les UUDD de MFiC de Catalunya

Galeria d'imatges

 • El Portafoli
UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat