Logo UDACEBA

Rotacions externes / Rotacions opcionals

Per als residents d'UDACEBA

 

Rotacions opcionals

 

Les rotacions opcionals es poden realitzar entre R2 (sempre que no interfereixi en les rotacions hospitalàries), R3 i el primer semestre de R4. Són rotacions a centres i serveis que pertanyen a la unitat docent i que complementen el Programa de l'Especialitat.

 

Els residents de medicina, a més, poden escollir entre les següents rotacions opcionals:

 

Servei d'Al·lèrgia a la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. La durada de la rotació és d'1 mes.

 

Per altra banda, les rotacions opcionals més sol·licitades pels residents de medicina familiar i comunitària són:

- Cardiologia

- Neurologia

- Radiologia

 

Per a la seva realització, el resident ha de posar-se en contacte amb el centre o servei que l'interessi i sol·licitar-lo directament o consultar-ho a la secretaria de la unitat docent. 

 

No s'autoritzarà cap rotació opcional als darrers tres mesos de la residència. 

 

Les rotacions optatives/externes es poden distribuir de la següent manera:

 

- Dos mesos de rotació optativa: 1 mes a un servei + 1 mes a un altre servei amb els que la UD tingui conveni de col·laboració.

- 1 mes de rotació optativa + 1 mes de rotació externa a realitzar entre R2 i el primer semestre de R4.

 

 Si s'opta per no realitzar cap rotació opcional o externa, aquests dos mesos es faran al Centre d'Atenció Primària.

 

Rotacions externes

 

Les rotacions externes són aquells períodes formatius, autoritzats per la corresponent Comunitat Autònoma, que es duen a terme en centres i dispositius no previstos en el programa de formació ni en l'acreditació atorgada al centre o Unitat Docent (RD183/2008 Art. 21).

 

Tanmateix, les rotacions externes es regeixen pel Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

 

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg amb les rotacions que han realitzat els residents.

 

Requisits de les rotacions externes

 1. Durada no superior a 1 mes a expenses de rotacions optatives, durant els anys de residència de R3 a R4.
 2. Es valoraran millor les sol·licituds de rotació externa que vulguin aprofundir en les competències pròpies del programa i no en competències noves no presents en el programa de l'especialitat.
 3. Que el resident tingui la nota com a mínim Destacat en la darrera avaluació anual.
 4. Les sol·licituds es presentaran amb una antelació mínima de 2 mesos de l'inici de la rotació externa.
 5. Les guàrdies es poden efectuar en la seva Unitat Docent si és possible geogràficament. 
 6. Que la Gerència del centre d'origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, incloses les derivades de l'atenció continuada que pogués realitzar durant la rotació externa.
 7. Que es realitzin preferentment en centres acreditats per a la docència o en centres estrangers de reconegut prestigi.
 8. En el cas de rotacions externes en centres estrangers el cap d'estudi, amb la col·laboració del tutor, tindrà cura d'assegurar-se de la idoneïtat del centre a efectes formatius i d'assegurar-se la documentació que ho acrediti, si fos necessari.
 9. No es consideren com a rotacions externes les efectuades en centres rurals externs a la pròpia Unitat Docent.
 10. No s'autoritzaran rotacions externes de cap especialitat en els darrers tres mesos previs a la finalització de la formació sanitària especialitzada.

 

 Documentació que ha d'enviar el metge resident a la Unitat Docent

 

 • Formulari de l'IES correctament complimentat (Formularis: Annex 1, Annex 2 i Annex 3).
 • Acceptació del centre de destí.
 • Acceptació del resident de les condicions de l'estada a on hi consti el coneixement de que les despeses (viatges, allotjament....) van a càrrec seu (Formulari).
 • Acceptació del resident de demanar una assegurança de malaltia, accidents, repatriació, etc.
 • Acceptació del seu tutor en relació a l'assoliment fins a la data dels objectius de formació (Annex 2).

 

 

Documentació que ha d'enviar el resident a la Unitat Docent en finalitzar l'estada

 

 • Memòria d'Activitats desenvolupades.
 • Certificació de l'estada del Resident al centre/servei.
 • Full d'avaluació de la rotació complimentada del responsable del resident durant l'estada al centre o servei receptor.
 • Full d'avaluació de la rotació complimentada pel resident.

 

 

Font: Normativa de les rotacions externes de les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya

 

 

Per a residents de fora d'UDACEBA

 

Per a residents de l'Estat espanyol

 

Els residents de qualsevol altra Unitat Docent de l'Estat podran realitzar una sol·licitud per correu electrònic a Secretaria de la Unitat Docent Aceba (abergillos@eapsardenya.cat), especificant: dates de la rotació, centre o servei de preferència i objectius que es pretenen aconseguir amb l'estada.

 

Un cop rebuda, la sol·licitud es traslladarà a la reunió de la Comissió de Docència perquè sigui aprovada. Les peticions s'hauran de realitzar amb un mínim de 2 mesos d'antelació a la data demanada.

 

Per a residents estrangers

 

Els residents estrangers que estiguin interessats a realitzar una rotació externa a qualsevol dels centres d'UDACEBA, podran realitzar una sol·licitud per correu electrònic a Secretaria de la Unitat Docent Aceba (abergillos@eapsardenya.cat), especificant: dates de la rotació, centre o servei de preferència i objectius que es pretenen aconseguir amb l'estada.

 

Un cop rebuda, la sol·licitud es trasllada a la reunió de la Comissió de Docència perquè sigui aprovada.

 

És fonamental, un cop sigui aprovada per la Comissió de Docència, que el resident pugui fer la sol·licitud formal al Ministeri de Sanitat. Aquesta sol·licitud es presentarà d'acord amb l'establert pel Ministeri de Sanitat, via telèmatica per la pàgina web i via presencial aportant tota la documentació.

 

 

 

 

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat