Logo UDACEBA

FAQs Medicina

Quan triï Unitat Docent, m’assignaran un centre o el puc escollir?

 

Un cop has escollit la Unitat Docent UDACEBA, el dia de presa de possessió tindrà preferència l’ordre de número MIR. Escollirà centre en primer lloc la persona que tingui un número menor i així successivament.

 

 

Quines seran les meves rotacions?

 

Per conèixer quines seran les teves rotacions cal que primer miris a quin centre i hospital et toca fer la residència. Si la residència la fas a qualsevol dels centres de Barcelona ciutat (EAP  Sardenya, CAP Sagrada Família i CAP Roger de Flor), tindràs una distribució de les rotacions i si et toca realitzar la residència l’EAP de Vic, la distribució de les rotacions serà una altra. Pots consultar-les al següent enllaç, a l’itinerari formatiu tipus.

 

 

Quant cobraré?

 

El SOU del primer any de residència (R1) consta de:

 • PART FIXA de R1 a R4 que és el SALARI BASE: 1.079,99 €
 • PART VARIABLE (GUÀRDIES: laborables i festius) i COMPLEMENTS:

 

Aquestes quantitats són brutes, és a dir, se’ls ha de descomptar l’IRPF que s’aplica a nivell individual.

Les quantitats poden variar si el Ministeri de Sanitat donés alguna directriu al respecte.

 

Podem trobar 3 tipus de guàrdia:

 • Laborable: de dilluns a divendres.
 • Festiu: dissabtes, diumenges i festius
 • Festiu especial: dia 25 de desembre i 1 de gener, les 24 hores del dia. Pagament doble. 

 

 

 Any de residència

 Laborables

 Festius

 Complements

 R1

 11,61 €/h.

 13,12 €/ h.

 - 

 R2

 13,93 €/ h.

 15,74 €/ h.

 86,40 €/mes

 R3

 16,25 €/ h.

 18,36 €/ h.

 194,40 €/mes

 R4

 17,41 €/ h.

 19,67 €/ h.

 302,40 €/mes

 

  

Quantes hores de guàrdia haig de fer i com es reparteixen?

 

Aquest apartat té com a marc de referència el Programa de l’Especialitat:

 

 

 

 

 C.S/A.P.

 Urgències

 Hospitalàries

 Pediatria

 Ginecologia

 Traumatologia

 Mèdic-

 Quirúrgiques

 S. Emerg.

 Total

 R1

 25%

 75%

 

 

 

 

 

 100%

 R2 i

 R3

 25%

 37,5%

 12,5%

 4,5%

 12,5%

 8%

 

 100%

 R4

 75%

 12,5%

 

 

 

 

 12,5%

 100%

 

 

El Programa de l’Especialitat marca una distribució percentual del nombre d’hores d’atenció continuada a realitzar durant la residència, distribuïdes per estances:

 

La jornada ordinària del resident, és de 37,5h./setmana, (unes 1688 hores anuals en règim de dedicació a temps complert).

 

El nombre d’hores de guàrdia total és de 696 hores. Es poden fer de forma voluntària 150 hores de més, fent la sol·licitud per escrit.

 

 

Quants dies tinc de vacances?

 

VACANCES:

22 dies hàbils per any treballat.

Les vacances no han de representar la pèrdua de més del 30% de la rotació corresponent.

Les vacances no s’interrompran si un cop començades, el treballador es posa malalt.

 

FESTIUS DE NADAL I SETMANA SANTA (DIES DE CONVENI):

1 dia festiu per Nadal i 1 per Setmana Santa.

 

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ SENSE JUSTIFICAR (ASSUMPTES PROPIS):

5 dies feiners l’any.

 

 

Quins cursos haig de fer?

 

A principis de curs se’t proporcionarà el calendari dels cursos obligatoris que has de fer, tant per part del Departament de Salut com per part de la Unitat Docent.

 • Curs CARAM (Autoprotecció Radiològica). Departament de Salut
 • Subscripció a la Revista AMF a partir del 2n semestre de R1 i fins el final de la residència.
 • Cursos de la Unitat Docent (formació transversal medicina i infermeria)
  • Jornades del Resident (2 -3 per any)
  • Curs Gestió del temps
  • Presentació de sessions clíniques
  • Entrevista clínica
  • Treball en equip
  • Comunicació a urgències
  • RCP Bàsic
  • RCP Avançat/Immediat
  • Comunicació i ètica al final de la vida
  • Entrevista motivacional
  • Jornades de Salut Comunitària, Fem Salut al Barri
 • Cursos Plataforma Apèndix (formació transversal infermeria i medicina)
  • Medicina Basada en l’Evidència
  • Lectura crítica diagnòstic, pronòstic i tractament
  • Bibliografia sanitària

 

 

Puc fer altres cursos que m’interessin però que no els ofereixi la Unitat Docent?

 

El resident de medicina podrà anar fent el seu itinerari formatiu al llarg dels quatre anys de residència en funció de les matèries que l’interessi, sempre que hagi fet o estigui fent els cursos obligatoris i transversals proposats per la Unitat Docent.

Per tal de facilitar al resident la possibilitat de fer altres cursos que la Unitat Docent no ofereix, el resident tindrà al seu abast un import personal subvencionat per la Unitat Docent per fer aquells cursos clínics, relacionats amb l’especialitat que més l’interessin. El resident només ho haurà de comunicar a la Unitat Docent per tal que li facin el pagament i també haurà de rebre el vist i plau del tutor o tutora.

També la Unitat Docent possibilita la subscripció individual pels residents que ho sol·licitin de la Guia d’Actualització Terapèutica de la semFYC per a la seva consulta en paper i online.

 

 

Haig de fer un treball de final de residència?

 

Sí, és obligatòria la realització d’un treball de final de residència. Per poder-lo fer has de demanar suport al teu tutor o tutora, al teu centre i a la unitat docent.

També comptes amb el suport de la Unitat de Recerca de la Unitat Docent, que forma part de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau que t’ofereix assessorament en la metodologia i el plantejament del teu estudi. A més, realitzaràs una rotació d’un mes a la Unitat de Recerca de forma obligatòria si estàs a qualsevol centre de Barcelona ciutat i de forma optativa si estàs a l’EAP Vic.

 

 

M’interessa la recerca, tinc possibilitat de fer-ne?

 

A la Unitat Docent disposaràs de la Unitat de Recerca que et podrà fer suport en tots els dubtes que tinguis. A més, pel que fa al teu propi itinerari personal, si estàs interessat a fer recerca tindràs la possibilitat de fer-ne i de rebre assessorament pel personal de la Unitat de Recerca.

També, la Unitat Docent ha organitzat un Premi al millor treball d’investigació destinat a tots els residents de MFiC: Premi Josep Manuel da Pena.

 

 

M’interessa la salut comunitària... es realitzen intervencions comunitàries?

 

A la Unitat Docent cada cop s’incentiva més la intervenció en salut comunitària. Els residents han de realitzar xerrades a casals de gent gran i molts centres fan sessions a escoles i participen activament a la comunitat.

També els centres que formen part de la Unitat Docent disposen d’una comissió de salut comunitària en la que el resident que així ho desitgi pot participar. En alguns centres aquesta participació és obligatòria.

La Unitat Docent disposa del grup Fem Salut al Barri, un grup de tutors i residents que fomenta l’intercanvi d’activitats entre centres i d’idees en salut comunitària, a més d’organitzar la formació dels residents i d’encarregar-se de l’organització anual de la Jornada de Salut Comunitària de la Unitat Docent. La comissió es reuneix un cop cada dos/tres mesos. Els residents interessats poden participar-hi.

 

 

Hauré de fer de forma obligatòria rotacions rurals?

 

El programa formatiu de l’especialitat contempla l’obligatorietat de fer una rotació rural que s’haurà de fer a qualsevol dels centres acreditats per la Unitat Docent i que trobareu al directori.

 

 

Per desplaçar-se pels diferents centres on es rota caldria vehicle propi?

 

Per traslladar-se entre els diferents centres que formen part de la Unitat Docent no cal vehicle propi.

Els residents de Barcelona ciutat tenen estacions de metro i parades de bus i bicing molt a prop, entre els centres i l’Hospital de Sant Pau.

Pel que fa als residents de Vic tenen accés i comunicació entre Barcelona i Vic (tren, rodalies R3 i busos) i dins de la mateixa població de Vic també es pot connectar entre l’EAP Vic i l’Hospital General de Vic.

Respecte als centres rurals, molts d’ells disposen de connexió en tren (Sant Martí de Centelles, Hostalets de Balenyà) i autobús (Les Planes-Vallvidrera).

 

 

La Unitat Docent se’n fa càrrec d’alguna despesa, com despesa en transport, allotjament, etc. al llarg de les rotacions?

 

La Unitat Docent no té capacitat per poder-te oferir el pagament del transport o de possibilitar allotjament durant la residència.

 

 

Podré anar a congressos i jornades que m’interessin?

 

Sí, la Unitat Docent i els tutors i tutores que en formen part, estimulen als residents perquè puguin presentar els seus estudis a diferents congressos i jornades. Especialment, els congressos autonòmics (CAMFIC) i estatals de medicina (semFYC)  sempre i quan el resident hagi presentat alguna comunicació i aquesta hagi estat acceptada.

En els congressos estatals de medicina la Unitat Docent subvenciona la inscripció al congrés, l’allotjament i el transport, sempre que s’hagi presentat una comunicació i aquesta hagi estat acceptada.

La Unitat Docent subvenciona qualsevol altre congrés a part dels esmentats sempre que el resident hagi presentat alguna comunicació i aquesta hagi estat acceptada.

 

 

M’interessaria realitzar alguna rotació a una ONG, o a algun país estranger, ho podria fer?

 

Les Unitats Docents d’Atenció Familiar i Comunitària contemplen la possibilitat de poder realitzar un mes de rotació externa a qualsevol país sempre i quan el centre de rotació sigui de reconegut prestigi i on es puguin aprendre competències que complementin l’especialitat.

La durada màxima de la rotació externa és d’un mes i prèviament haurà de ser acceptada pel teu tutor o tutora, per la Comissió de Docència i pel Departament de Salut.

En cas que la durada de la rotació externa sigui superior la rotació s’allargarà a expenses del temps de vacances del resident.

 

Els residents de medicina que facin la rotació a Barcelona podran fer:

 • 2 mesos de rotació opcional entre R2 i R3.
 • 1 mes de rotació opcional entre R2 i R3 i 1 mes de rotació externa a R3.

Els residents de medicina que facin la rotació a Vic podran fer:

 • 3 mesos de rotació opcional a R3.
 • 2 mesos de rotació opcional a R3 i 1 mes de rotació externa a R3.

En cas que no es faci cap rotació ni opcional ni externa es farà rotació al CAP.

 

 

Com m’avaluaran les rotacions?

 

Al final de cada rotació el tutor o tutora que hagi estat amb tu farà una avaluació numèrica que va de 0 a 3 i on s’avaluaran una sèrie d’ítems i competències que pots consultar en aquest enllaç. Aquesta valoració l’enviaran a la Unitat Docent.

 

Per altra banda, al llarg de cada any de residència hauràs d’haver complimentat el teu Llibre del Resident, una plataforma del Departament de Salut on hauràs col·locat les competències que hagis assolit i els cursos que hagis realitzat, congressos als que t’hagis presentat, etc. També al teu centre els coordinadors podran realitzar diverses observacions estructurades de pràctica clínica (OEPC), role playing, etc. que serviran sobretot per detectar mancances i necessitats.

 

Per a més informació pots consultar la Guia del Resident 2018.

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat