Logo UDACEBA

Programa d'Infermeria Familiar i Comunitària

 

InfermeriaEl Programa Formatiu d'Infermeria d'Atenció Familiar i Comunitària va ser publicat al BOE el mes de juny de 2010, per donar marc a la formació dels residents d'infermeria en l'especialitat d'Atenció Familiar i Comunitària.

 

Tal com marca el Programa, l’especialitat té una durada de 2 anys a realitzar tant a un centre d’atenció primària com a hospitals, sociosanitaris i salut pública, entre d’altres centres i serveis, amb l’objectiu d’assolir les competències necessàries al final de l’especialitat. Tanmateix, és un document imprescindible perquè la futura o futur especialista en Infermeria d’Atenció Comunitària pugui conèixer les activitats, requisits, objectius i competències necessàries durant la seva formació.

 

Els valors i les competències marcades pel Programa, són aspectes clau en la formació de la Infermera d’Atenció Comunitària. A grans trets, serien:

 

Valors:

 

a) Compromís i orientació a les persones, famílies i comunitat. Concepció de les persones de manera holística al llarg de tota la seva vida i al seu entorn natural, junt a les famílies i comunitats amb les seves interaccions, la seva cultura i també al seu medi.

 

b) Compromís amb la societat, l’equitat i l’eficient gestió dels recursos. La Infermera Familiar i Comunitària té una alta responsabilitat social respecte a l’ús eficient dels recursos sanitaris.

 

c) Compromís amb la millora contínua de la qualitat. La Infermera Familiar i Comunitària pren les seves decisions basant-se en les evidències científiques actualitzades i per això actualitza els seus coneixements, habilitats, i actituds professionals, al temps que fa partícips a les persones en la presa de decisions que afectin a la seva salut. El treball en equip, la participació i la coresponsabilització són requisits imprescindibles.

 

d) Compromís amb l’ètica. La Infermera Familiar i Comunitària basa el seu compromís amb les persones en els principis de bioètica i molt especialment, en el principi d’autonomia (autocura i responsabilitat). Tanmateix, ha de mantenir el rigor i l’ètica en el desenvolupament de les seves funcions de docència i d’investigació.

 

e) Compromís amb la seguretat dels usuaris i pacients. La Infermera Familiar i Comunitària promourà i desenvoluparà el coneixement i la cultura de la seguretat de les persones que atén. Col·laborarà i participarà en projectes que contribueixin a impulsar i avaluar pràctiques segures.

 

f) Compromís en el desenvolupament professional. La Infermera Familiar i Comunitària està compromesa amb el desenvolupament general de la seva professió i particularment amb el del seu principal àmbit de treball: la infermeria que intervé amb les famílies, les comunitats i la salut pública.

La polivalència del treball d’Infermera Familiar i Comunitària és una característica de l’especialitat i un incentiu per participar activament en la investigació, desenvolupament, consolidació i actualització del propi corpus de coneixements i marc d’actuació.

 

Competències:

 

El Programa de l’especialitat té en compte diferents competències que engloben la formació de la Infermera Familiar i Comunitària: competències avançades, competències prioritàries, competències clíniques avançades en l’àmbit familiar i comunitari, competències en salut pública i comunitària, competències docents i competències en investigació.

 

Competències avançades

 

Aquestes competències conformen el perfil professional de l’especialista en formació i es desenvolupen en l’àmbit familiar i comunitari. Tanmateix, s’inscriuen en un principi d’interdisciplinarietat i multidisciplinarietat dels equips professionals en atenció sanitària.

 

En el context del sistema sanitari les competències avançades dels especialistes en Infermeria Familiar i Comunitària poden agrupar-se en els següents apartats:

 

a) Competències vinculades amb la provisió de cures avançades en l’atenció clínica directa en l’àmbit de l’atenció familiar i comunitària a persones al llarg del seu cicle vital i a les famílies en totes les seves etapes, tant pel que fa a la seva gestió com a la planificació i desenvolupament, d’acord a les necessitats de la població i a les exigències dels serveis de salut.

 

b) Competències vinculades amb la salut pública i comunitària, relatives al disseny de programes d’educació per la salut, a vigilància epidemiològica i mediambiental, i a situacions d’emergència i catàstrofe.

 

c) Competències vinculades amb la Docència, dirigides tant a les persones i a les famílies com a estudiants i altres professionals.

 

d) Competències vinculades amb la gestió d’atenció i serveis en l’àmbit familiar i comunitari, amb la finalitat d’aplicar-los segons els principis d’equitat, efectivitat i eficiència i desenvolupant estratègies de millora de la qualitat assistencial en l’atenció a la comunitat.

 

e) Competències vinculades amb la investigació. Les seves finalitats són: utilitzar la millor evidència científica disponible, generar coneixement i difondre el ja existent.

 

Competències prioritàries

 

a) Identificar les necessitats de salut de la població i proporcionar la correcta resposta d’atenció dels serveis de salut als ciutadans a qualsevol àmbit (centre d’atenció, domicili, escola, lloc de treball).

 

b) Establir i dirigir xarxes sentinella d’epidemiologia de les cures.

 

c) Desenvolupar indicadors d’activitat i criteris de qualitat de l’atenció en l’àmbit familiar i comunitari.

 

d) Augmentar el seguiment i l’atenció longitudinal en valorar l’individu i la família des de la perspectiva de la necessitat d’atenció, en el seu entorn i a totes les etapes de la vida, amb especial atenció a aquells que han de ser atesos al seu domicili.

 

e) Respondre de forma eficaç a les necessitats de la població amb malalties cròniques prevalents, a les situacions de discapacitat, de risc i de fragilitat.

 

f) Dissenyar i desenvolupar estratègies d’intervenció i participació comunitària, centrades en la promoció de la salut o prevenció de la malaltia.

 

g) Garantir la continuïtat de l’atenció i la cura, mitjançant la gestió efectiva i coordinació dels recursos humans i materials disponibles.

 

h) Afavorir el funcionament dels equips multiprofessionals, mitjançant la participació, la reflexió, l’anàlisi i el consens i des del respecte a les competències pròpies i de la resta d’especialistes i professionals de l’àmbit comunitari i de la Salut Pública.

 

i) Millorar la pràctica infermera en l’àmbit familiar i comunitari mitjançant la investigació en cures d’infermeria i de la participació en línies d’investigació multiprofessionals.

 

Competències clíniques avançades en l’àmbit familiar i comunitari

 

Des de l’atenció comunitària es tracta a la població i la família al llarg de tota la vida de l’individu. Les competències clíniques avançades es desglossen al Programa en forma d’atenció a cada etapa vital:

 

a) Clínica i metodologia avançada

 

b) L’atenció a la infància

 

c) L’atenció a l’adolescència

 

d) L’atenció a la salut general en l’etapa adulta

 

e) L’atenció a la salut sexual, reproductiva i de gènere

 

f) L’atenció a les persones ancianes

 

g) L’atenció a les famílies

 

h) L’atenció davant urgències, emergències i catàstrofes

 

i) L’atenció a la salut davant situacions de fragilitat o risc sociosanitari

 

Competències en salut pública i comunitària

 

Competències docents

 

Competències en investigació

 

Objectius

 

L’objectiu primordial del Programa és l’adquisició de les competències professionals detallades a dalt, realitzant, com a mínim, les activitats mínimes establertes a diferents centres, serveis i llocs d’aprenentatge. L’objectiu bàsic és: aprendre fent.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat