Logo UDACEBA

Rotacions externes / Rotacions opcionals

Rotacions opcionals

 

La rotació opcional es realitzarà al segon any de residència i a centres i serveis que pertanyen a la unitat docent. Són rotacions que no estan contemplades com a obligatòries al Programa de l'Especialitat.

 

Els residents d'infermeria, a més, poden escollir les següents rotacions opcionals:

 

Servei d'Al·lèrgia a la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. La durada de la rotació pot ser de 15 dies o d'1 mes.

 

Per a la seva realització, el resident s'ha de posar en contacte amb el centre o servei que l'interessi i sol·licitar-ho directament o consultar-ho amb la secretaria de la unitat docent.

 

No s'autoritzarà cap rotació opcional als darrers tres mesos de residència.

 

Les rotacions optatives/externes es poden distribuir de la següent manera:

- 1 mes de rotació externa,

- 1 mes de rotació optativa

 

Si s'opta per no realitzar cap rotació optativa o externa, aquest mes es rotarà pel Centre d'Atenció Primària.

 

 

Rotacions externes

 

El/la resident d'Infermeria d'Atenció Familiar i Comunitària, d'acord amb el Programa de l'Especialitat, pot realitzar una rotació externa no prevista al Programa de Formació en centres nacionals o estrangers.

 

Són rotacions externes aquells períodes formatius, autoritzats per l'Òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el cas de Catalunya, el Departament de Salut que no es troben inclosos al programa.

 

L'autorització de la rotació externa requereix el compliment de diversos requisits, d'acord amb el RD 183/2008, de 8 de febrer, pel que es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada.

 

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg amb les rotacions dels residents d'infemeria i medicina.

 

Tanmateix, les rotacions externes es regeixen pel Decret 165/2015, de 21 de juliol, de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

 

a) Que les proposi el tutor a la comissió de docència amb especificació dels objectius que es pretenen, que han de fer referència a l’ampliació de coneixements o a l’aprenentatge de tècniques no practicades en el centre o la unitat i que, segons el programa de formació, són necessàries o en són complementàries.
 
b) Que es realitzin preferentment en centres acreditats per a la docència o en centres nacionals o estrangers de prestigi reconegut.
 
c) En les especialitats la durada de les quals sigui de quatre anys o més, no pot superar els quatre mesos continuats dins de cada període d’avaluació anual, ni els 12 mesos en el conjunt del període formatiu de l’especialitat de què es tracti.
 
En les especialitats la durada de les quals sigui d’un, dos o tres anys, el període de rotació no pot superar els dos, quatre o set mesos, respectivament, en el conjunt del  període formatiu de l’especialitat de què es tracti.
 
d) Que la gerència del centre d’origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, incloses les derivades de l’atenció continuada que dugui a terme durant la rotació externa.
 
e) Que la comissió de docència de destí hi manifesti expressament la seva conformitat, i a aquests efectes s’han de tenir en compte les possibilitats docents del dispositiu on dugui a terme la rotació.
 
f) No s'autoritzarà cap rotació externa de cap especialitat en els darrers tres mesos previs a la finalització de la  formació sanitària especialitzada.
 
g) La rotació externa s'ha de tramitar amb un mínim de 2 mesos d'antelació a la data de la rotació.

 

El centre on s’hagi realitzat la rotació externa ha d’emetre el corresponent informe d’avaluació seguint els mateixos paràmetres que en les rotacions internes previstes en el programa formatiu, i és responsabilitat del resident traslladar l’informe a la secretaria de la comissió de docència d’origen perquè l’avaluï dins el termini i en la forma escaient.

 

Les rotacions externes autoritzades i avaluades d’acord amb el que preveu aquest article, a més de tenir-se en compte en l’avaluació formativa i anual, s’han d’inscriure en el llibre del resident.

 

Si un resident d'infermeria està interessat a fer una rotació externa, haurà de posar-se en contacte amb el centre de destí perquè l'autoritzi a realitzar la seva estada en les dates proposades i sol·licitar un programa de la rotació que desenvoluparà.

 

Un cop tingui la documentació (carta d'acceptació i programa), els haurà de lliurar a la Secretaria de la Unitat Docent juntament amb els documents Annexos i l'acceptació de condicions emplenats perquè la rotació externa sigui aprovada pel Departament de Salut.

 

 Documentació que ha d'enviar el metge resident a la Unitat Docent

 

  • Formulari de l'IES correctament complimentat (Annexos i l'acceptació de condicions)
  • Acceptació del centre de destí.
  • Acceptació del resident de les condicions de l'estada a on hi consti el coneixement de que les despeses (viatges, allotjament....) van a càrrec seu (Formulari).
  • Acceptació del resident de demanar una assegurança de malaltia, accidents, repatriació, etc.
  • Acceptació del seu tutor en relació a l'assoliment fins a la data dels objectius de formació (Annex 2).

 

Documentació que ha d'enviar el resident a la Unitat Docent en finalitzar l'estada

 

  • Memòria d'Activitats desenvolupades.
  • Certificació de l'estada del Resident al centre/servei.
  • Full d'avaluació de la rotació complimentada del responsable del resident durant l'estada al centre o servei receptor.
  • Full d'avaluació de la rotació complimentada pel resident.

 

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat