Logo UDACEBA

FAQs Infermeria

Quan triï Unitat Docent, m’assignaran un centre o el puc escollir?

 

Un cop has escollit la Unitat Docent Aceba, el dia de presa de possessió tindrà preferència l’ordre de número IIR. En primer lloc escollirà centre la persona que tingui un número menor i així successivament.

 

 

Quines seran les meves rotacions?

 

Per conèixer quines seran les teves rotacions cal que primer miris a quin centre i hospital et toca fer la residència. Si la residència la fas a qualsevol dels centres de Barcelona ciutat (EAP  Sardenya, CAP Sagrada Família i CAP Roger de Flor), tindràs una distribució de les rotacions i si et toca realitzar la residència l’EAP de Vic, la distribució de les rotacions serà una altra. Pots consultar-les al següent enllaç, a l’itinerari formatiu tipus.

 

Els horaris de les rotacions solen ser de matí generalment tot i que hi ha rotacions amb estades de 12h. o rotacions en torn de tarda.

 

 

Quant cobraré?

 

El SOU del primer any de residència (R1) consta de:

 • PART FIXA de R1 a R2 que és el SALARI BASE: 916,60 €
 • PART VARIABLE (GUÀRDIES: laborables i festius)

 

Aquestes quantitats són brutes, és a dir, se’ls ha de descomptar l’IRPF que s’aplica a nivell individual.

Les quantitats poden variar si el Ministeri de Sanitat donés alguna directriu al respecte.

Podem trobar 3 tipus de guàrdia:

 • Laborable: de dilluns a divendres
 • Festiu: dissabtes, diumenges i festius
 • Festiu especial: dia 25 de desembre i 1 de gener, les 24 hores del dia. Pagament doble.

 

 Any de Residència

 LABORABLES

 Festius

 Festius especials

 R1

 7,92 €/h.

 8,95 €/ h.

 17,9 €/ h.

 R2

 9,51 €/ h.

 10,74 €/ h.

 21,48 €/ h.

 

 

Quantes hores de guàrdia haig de fer i com es reparteixen?

 

La jornada ordinària del resident, és de 37,5h./setmana (unes 1688 hores anuals en règim de dedicació a temps complert).

S’aconsella la realització d’entre 2 i 4 guàrdies al mes de CAP/Atenció Continuada, sempre tenint en compte el compliment dels objectius i les necessitats del servei.

 

El nombre de guàrdies mínim és de 300h/anuals i es realitzaran preferentment urgències del CAP i en Atenció Continuada (CUAP-ACUT).

 

El número d’hores de guàrdia màxim al mes és de 52h= 624h/any.

 

Les guàrdies es faran al CAP (guàrdies de 4h. a 7h.) i al CUAP (7h. a 12h.) a Barcelona.

 

Si fas la residència a Vic, podràs fer guàrdies al CAP (guàrdies de 3h. a 6h.) i a l’ACUT (11h. i 13h.), així com guàrdies d’Hospital Nivell 2.

 

Les IIR de Vic quan fan les guàrdies hospitalàries s'ajusten els horaris als torns d'infermeria, de manera que habitualment, fan torns de 7 o 10,5h, fins a complir les hores mensuals establertes al BOE de l'especialitat i pactades amb les unitats docents (habitualment la tutora). Els horaris de les guàrdies acostumen a ser en torn central intersetmanal de 18 a 1h,  i caps de setmana i festius de 7.30 a 14.30h o de 7.30 a 18h. Els horaris es poden pactar.

 

 

Quants dies tinc de vacances?

 

 • VACANCES:

22 dies hàbils per any treballat.

Les vacances no han de representar la pèrdua de més del 25% de la rotació corresponent.

Les vacances no s’interrompran si un cop començades, el treballador es posa malalt.

 • FESTIUS DE NADAL I SETMANA SANTA (DIES DE CONVENI):

1 dia festiu per Nadal i 1 per Setmana Santa.

 • DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ SENSE JUSTIFICAR (ASSUMPTES PROPIS):

5 dies feiners l’any.

 

 

Quins cursos haig de fer?

 

A l’inici de curs se’t proporcionarà el calendari dels cursos obligatoris que has de fer, tant per part del Departament de Salut com per part de la Unitat Docent.

 • Curs del Departament de Salut (dura 2 anys)
 • Curs CARAM (Autoprotecció Radiològica). Departament de Salut
 • Cursos de la Unitat Docent
  • Jornades del Resident (2 -3 per any)
  • Curs Gestió del temps
  • Presentació de sessions clíniques
  • Entrevista clínica
  • Treball en equip
  • Comunicació a urgències
  • RCP Bàsic
  • RCP Avançat/Immediat
  • Comunicació i ètica al final de la vida
  • Entrevista motivacional
  • Jornades de Salut Comunitària, Fem Salut al Barri
 • Cursos Plataforma Apèndix (formació transversal)
  • Medicina Basada en l’Evidència
  • Lectura crítica diagnòstic, pronòstic i tractament
  • Bibliografia sanitària

 

 

Puc fer altres cursos que m’interessin però que no els ofereixi la Unitat Docent?

 

El resident d’infermeria podrà anar fent el seu itinerari formatiu al llarg dels dos anys de residència en funció de les matèries que l’interessi, sempre que hagi fet o estigui fent els cursos obligatoris i transversals proposats per la Unitat Docent.

Per tal de facilitar al resident la possibilitat de fer altres cursos que la Unitat Docent no ofereix, el resident tindrà al seu abast un import personal subvencionat per la Unitat Docent per fer aquells cursos clínics, relacionats amb l’especialitat, que més l’interessin. El resident només ho haurà de comunicar a la Unitat Docent per tal que li facin el pagament i també haurà de rebre el vist i plau del seu tutor o tutora.

 

 

Haig de fer un treball de final de residència?

 

Sí, és obligatòria la realització d’un treball de final de residència. Per poder-lo fer has de demanar suport al teu tutor o tutora, al teu centre i a la unitat docent per tal que tinguis al teu abast l’ajuda necessària. També comptes amb el suport de la Unitat de Recerca de la Unitat Docent, que forma part de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Sant Pau que t’ofereix assessorament en la metodologia i el plantejament del teu estudi. A més, realitzaràs una rotació de 15 dies a la Unitat de Recerca, de forma obligatòria pels residents de Barcelona i optativa pels IIR de Vic.

 

 

M’interessa la recerca, tinc possibilitat de fer-ne?

 

A la Unitat Docent disposaràs de la Unitat de Recerca que et podrà fer suport en tots els dubtes que tinguis. A més, al teu propi itinerari personal, si tens interès a fer recerca tindràs la possibilitat de fer-ne i de rebre assessorament pel personal de la Unitat.

També, la mateixa Unitat Docent ha organitzat un Premi al millor treball d’investigació destinat als residents: Premi Josep Manuel da Pena.

 

 

M’interessa la salut comunitària... es realitzen intervencions comunitàries?

 

A la Unitat Docent s’incentiva la intervenció en salut comunitària. Els residents han de realitzar xerrades a casals de gent gran i molts centres fan sessions a escoles i participen activament a la comunitat.

També els centres que formen part de la Unitat Docent disposen d’una comissió de salut comunitària en la que el resident que així ho desitgi pot participar. En alguns centres aquesta participació és obligatòria.

La Unitat Docent disposa del grup Fem Salut al Barri, un grup de tutors i residents que fomenta l’intercanvi d’activitats i d’idees en salut comunitària, a més d’organitzar la formació dels residents i d’encarregar-se de l’organització anual de la Jornada de Salut Comunitària de la Unitat Docent. La comissió es reuneix un cop cada dos/tres mesos. Els residents interessats poden participar-hi.

També els residents tenen contemplada una rotació de 2 mesos i mig a l’Agència de Salut Pública i formació obligatòria en aquest àmbit proporcionada pel Departament de Salut i per la comissió Fem Salut al Barri de la Unitat Docent.

 

 

Hauré de fer de forma obligatòria rotacions rurals?

 

Tot i que el programa formatiu d’infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària no ho contempla com a obligatori, per la Unitat Docent és molt important la vessant rural de la infermeria de família. El resident d’infermeria farà un mes de rotació rural a qualsevol dels centres de la Unitat Docent acreditats. Molts dels centres ofereixen facilitats d’horaris i adaptacions per tal de permetre als residents la realització de la rotació. Podreu fer la rotació rural a alguns centres que trobareu al directori.

 

 

Per desplaçar-se pels diferents centres on es rota caldria vehicle propi?

 

Per traslladar-se entre els diferents centres que formen part de la Unitat Docent no cal vehicle propi.

Els residents de Barcelona ciutat tenen estacions de metro i parades de bus i bicing molt a prop entre els centres i l’Hospital de Sant Pau.

Pel que fa als residents de Vic tenen accés i comunicació entre Barcelona i Vic (tren, rodalies R3 i busos) i dins de la mateixa població de Vic també es pot connectar entre l’EAP Vic i l’Hospital General de Vic.

Respecte als centres rurals, alguns d’ells disposen de connexió en tren (Sant Martí de Centelles, Hostalets de Balenyà).

 

 

La Unitat Docent se’n fa càrrec d’alguna despesa, com despesa en transport, allotjament, etc. al llarg de les rotacions?

 

La Unitat Docent no té capacitat per poder-te oferir el pagament del transport o de possibilitar allotjament al llarg de la residència.

 

 

Podré anar a congressos i jornades que m’interessin?

 

Sí, la Unitat Docent i les tutores i tutors que en formen part, estimulen als residents perquè puguin presentar els seus estudis a diferents congressos i jornades. Especialment, els congressos autonòmics (AIFICC) i estatals d’infermeria (FAECAP)  sempre i quan el resident hagi presentat alguna comunicació i aquesta hagi estat acceptada.

En els congressos estatals d’infermeria la Unitat Docent subvenciona la inscripció al congrés, l’allotjament i el transport sempre que es presenti i sigui acceptada la comunicació.

La Unitat Docent subvenciona qualsevol altre congrés a part dels esmentats, sempre que el resident hagi presentat alguna comunicació i aquesta hagi estat acceptada.

 

 

M’interessaria realitzar alguna rotació a una ONG, o a algun país estranger, ho podria fer?

 

Les Unitats Docents d’Atenció Familiar i Comunitària contemplen la possibilitat de poder realitzar un mes de rotació externa a qualsevol país sempre i quan el centre de rotació sigui de reconegut prestigi i on es puguin aprendre competències que complementin l’especialitat i no es puguin assolir a les rotacions establertes.

La durada màxima de la rotació externa és d’un mes i prèviament haurà de ser acceptada pel teu tutor o tutora, per la Comissió de Docència i pel Departament de Salut.

En el cas que la durada de la rotació externa sigui superior al mes, la rotació s’allargarà a expenses del temps de vacances del resident.

Els residents d’infermeria que realitzin la rotació a Barcelona i Vic podran fer:

 • 1 mes de rotació opcional com R2 ó 1 mes de rotació externa com R2.

En el cas que no es realitzi cap rotació opcional ni externa aquell mes destinat a fer-la es realitzarà una rotació al CAP.

No es podrà demanar la realització d’una rotació externa a realitzar els 3 darrers mesos de residència.

 

 

Com m’avaluaran les rotacions?

 

Al final de cada rotació el tutor o tutora que hagi estat amb tu farà una avaluació numèrica que va de 0 a 3 i on s’avaluaran una sèrie d’ítems i competències. Aquesta valoració l’enviaran a la Unitat Docent. Rebrem una valoració per cada servei on hagis rotat.

Per altra banda, al llarg de cada any de residència hauràs d’haver complimentat el teu Portafoli, una plataforma del Departament de Salut on hauràs col·locat les competències que hagis assolit i els cursos que hagis realitzat, congressos als que t’hagis presentat, etc. També al teu centre els coordinadors podran realitzar diverses observacions estructurades de pràctica clínica (OEPC), role playing, etc. que serviran sobretot per detectar mancances i necessitats.

A finals de cada curs hauràs de fer un examen escrit del contingut del curs del Departament de Salut.

Finalment, a final de curs (mes de maig), es reunirà una comissió d’avaluació per avaluar els residents.

 

Per més informació pots consultar la Guia del Resident 2018.

UNITAT DOCENT D'ACEBA / Sardenya, 466 - 08025 Barcelona / Tel. 93 567 43 80 / udaceba@udaceba.cat